Max Truck AB

Finns ej i lagret

Har utvecklat och tillverkat trucken Max Truck 2T. Bolaget försattes i konkurs den 27 augusti 2018 vid Östersunds tingsrätt. 
MaxTruckAB har bedrivit verksamheten i förhyrda verkstadslokaler i Bjurholm. Bolaget hade vid konkursutbrottet fyra anställda. 

Lager 
(Lagret är inventerat 2017-12-31. Lagret har därefter förändrats i enlighet med bilaga la-c.) 
Inventarier kontor och verkstad Bjurholm samt kontor Frösön, bilaga 2 
(Inventarieförteckning omfattar även leasad egendom vilken ej ingår i försäljning. Om intresse för leasad egendom finns får köpare kontakta leasinggivare för överenskommelse. Leasad egendom kan också komma varaåterlämnad vid framtida tillträde.
Immateriella rättigheter avseende patent, bilaga 3
Angivna priser på bilagda förteckningar avser inköpspris netto. 

Lokaler
Verksamheten har bedrivits i förhyrda lokaler. Hyresrätterna omfattas inte av försäljningen. 
För mer information hänvisas till hyresvärden Bjurholms kommun. 

Ekonomi
Senast upprättade årsredovisning för bolaget bifogas, bilaga 4, och senaste upprättade balans- och resultatrapport bifogas, bilaga 5. Konkursboet lämnar inga garantier för uppgifternas riktighet. 

Personal
Bolagets personal har sagts upp av konkursförvaltaren på grund av arbetsbrist. 
Det åligger köparen att beakta de anställdas eventuella företrädesrätt till återanställning. 

Anbudet
Anbud infordras på konkursboets samtliga tillgångar. Anbudet skall vara skriftligt (brev, fax, e-post) och vara konkursförvaltningen tillhanda senast 2018-09-28 kl 12.00. Fri prövningsrätt förbehålles. Konkursförvaltaren förbehåller sig även rätten att sälja egendomen före anbudstidens utgång. 
6.2 
Det skall anges om budet inkluderar mervärdesskatt eller ej. 
Sker överlåtelse till någon som övertar hela rörelsen för att fortsätta densamma är överlåtelsen inte mervärdesskattepliktig. Vid eventuell styckvis försäljning av lös egendom utgår sedvanlig mervärdesskatt. 
Vid överlåtelsen av hel rörelse till en och samma köpare kommer följande bestämmelser att intas i köpeavtalet "Enär försäljningen utgör slutavveckling av hel rörelse som skall fortsättas av Köparen skall mervärdesskatt ej utgå, 3 kap 25 § mervärdesskattelagen. Om skattemyndighet skulle finna att mervärdesskatt skall utgå förbinder sig Köparen att erlägga sådan till Säljaren". 
6.4 Fri.skrivning 
All egendom överlåtes i befintligt skick I kommande köpeavtal kommer att intas en bestämmelse med följande innehåll "Köparen har beretts tillfälle att noga 
besiktiga den överlåtna egendomen. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för fel eller brister i densamma". 
7. Visning och upplysningar
För visning och upplysningar i övrigt kontakta konkursförvaltare Jan Lindahl, 063-150437, janlindahl@victorsadv.se eller Peter Claesson, 070-614 01 02, peter@maxtruck.se.

Konkursförvaltare
Advokat Jan Lindahl
Advokatbyrå F.Victors
Storgatan 30
831 30 Östersund
Tel: 063-15 04 30 
Fax: 063-15 04 31
Epost: info@victorsadv.se

Alla Konkurser reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet inom området tillverkning och försäljning av fordon för materialhantering och materialtransport samt idka därmed förenlig verksamhet.
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst