Marku Dental AB

Finns ej i lagret

556910-9126, försattes i konkurs den 5 mars 2020. Advokaten Johan Klåvus är förordnad till konkursförvaltare och konkursen handläggs tillsammans med biträdande juristen Jenny Månsson.

Konkursbolaget har sedan juli 2019 drivit en tandläkarpraktik från egenägd fastighet som konkursbolaget renoverat särskilt för ändamålet på Lunkendevägen 12 i St Olof. Dessförinnan bedrevs verksamheten från förhyrda lokaler på Eliselundsvägen 18 i Kivik.

Rörelsen förvärvades av konkursbolaget från tandläkare Lars Gullstrand under våren 2016, varmed merparten av patienterna följde med. Verksamheten har bedrivits under flera decennier och idag finns det ca 2 400 aktiva patienter.

I verksamheten har, förutom ställföreträdaren som arbetat som tandläkare, funnits två anställda (en tandhygienist och en tandsköterska).

Marku Dental AB:s rörelse, innefattande samtlig egendom tillhörande bolaget, bjuds härmed ut till försäljning. Egendomen innefattar bl.a. fastigheten Simrishamn Korreboda 5:3 varifrån rörelsen bedrivits, inventarier, kundregister m.m. Mer om detta nedan under punkten 4.

Försäljning kan, efter en bedömning av de inkomna buden, komma att ske av rörelsen eller av individuella tillgångar eller tillgångsgrupper var för sig.

Skriftligt anbud ska vara konkursförvaltningen tillhanda senast den 19 mars 2020 via e-post till jenny.mansson@tragardh.se.

Visning av rörelsen och lokalen sker den 16 mars 2020, kl 17.00.

Konkursförvaltningen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna anbud liksom rätt att sälja egendom innan anbudsfristen löpt ut. Det bör noteras att det bedöms vara av särskild vikt att en förhållandevis snabb överlåtelse kommer till stånd för att kunna bevara värdena i rörelsen (med patienter mm) och att konkursförvaltningen kommer att prioritera detta.

Trägårdh Advokatbyrå AB
Box 345
SE-201 23 Malmö
Anna Lindhs Plats 4
Tel: +46 40 665 56 00

johan.klavus@tragardh.se
jenny.mansson@tragardh.se

 

allakonkurser.se reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

 
Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst