LHS Maskiner AB LHS Maskiner AB LHS Maskiner AB

LHS Maskiner AB

Finns ej i lagret

LHS Maskiner AB i konkurs
LHS Maskiner AB, som försattes i konkurs den 11 januari 2021, har sedan början av 1990-talet bedrivit försäljning och utfört service av park- och trädgårdsmaskiner samt entreprenadmaskiner från egen industrifastighet i Sundsvall,Birsta, och förhyrda lokaler i Östersund. Verksamheten har sysselsatt tolv anställda i Sundsvall och två i Östersund.

‍All egendom inklusive industrifastigheten finns redovisade i inventarielistor mm enligt länkar nedan.

Beträffande fastigheten ska upplysas att LHS sedan tidigare dels av kommunen arrenderar närliggande tomtmark som grusats och försetts med stängsel, dels förhyr en större förrådsbyggnad belägen på en grannfastighet. Både arrendet och hyresavtalet torde vid behov vara möjligt att övertas av ny fastighetsägare.  

Vid behov av närmare information om enskilda maskiner mm och fastigheten hänvisas till Lars Huss, som nås på 070-347 75 41.

Inventarier, lager och fastighet utbjuds nu till försäljning, och anbud – indikativt eller med preciserat belopp- kan avse enskilda delar eller verksamheten i dess helhet. Bindande avtal föreligger dock först då konkursboet och köparen undertecknat överlåtelseavtalet. Observera att all egendom överlåts i befintligt skick med friskrivning för konkursboets del för eventuella fel eller brister i den överlåtna egendomen. Visning av egendomen anordnas på förfrågan därom. Någon anbudstid har inte bestämts och konkursboet förbehåller sig rätten att fritt sälja på det sätt och vid den tidpunkt när så befinns motiverat. Anbud emotses skriftligen via e-post; peter.thoms@abersten.com

Konkursförvaltare
Advokat Peter Thoms
Advokatfirman Abersten
Box 80
851 02 Sundsvall
Tel. 060-150750

 

allakonkurser.se reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

 Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst