Jonas Gräv och Anläggning AB

Finns ej i lagret

Bolaget, som sysselsatt ett tiotal anställda, har bedrivit verksamhet inom mark- och gräventreprenader samt lastbilsåkeri i Västervik och på Öland. Vissa delar av rörelsen drivs nu vidare av konkursförvaltaren fram till och med 2021-06-04.

För intressenterna bifogas här underlag i form av maskin- och inventarielista.

Utöver maskiner och inventarier har bolaget ävensom ägt fastigheten Västervik Ankarsrum 1:381. Fastighetsregisterutdrag vidläggs detta mejl. Fastigheten är belägen på Masugnsvägen 6 A i Ankarsrum och omfattar 1 562 m2 och är obebyggd. Den har i verksamheten använts som upplagsyta.  

Anbud infordras på rörelsen och fastigheten som en helhet eller var för sig. Bud på enskilda inventarier eller maskiner kommer inte att beaktas i ett första skede. Då egendomen idag finns utspridd på dels Öland, dels Ankarsrum och Västervik kommer någon enskild visningsdag inte att sättas ut av förvaltningen. Intressenter som önskar komma på visning får kontakta förvaltningen rörande detta varpå en visning av egendomen i så fall kan planeras in. För den intresserade finns även bilder på vissa delar av egendomen som kan skickas över.

Skriftliga anbud skall vara advokatbyrån tillhanda senast 2021-06-01. Fri prövningsrätt liksom rätten att försälja egendomen under hand före anbudstidens utgång förbehålles konkursboet. Intressenter mejlar enklast in sitt bud direkt till sh@mazeadvokater.se. Intressenter erinras om att egendomen och fastigheten försäljs med full friskrivning då säljaren är ett konkursbo.

Konkursförvaltare
Erik M Gabrielsson
MAZE Advokater

Kontaktperson
Samuel Häggbring
Biträdande Jurist

allakonkurser.se reserverar sig för eventuella ändringar, brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

 Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst