AB Franssons Verkstäder AB Franssons Verkstäder

AB Franssons Verkstäder

Finns ej i lagret

AB Franssons Verkstäder, 556054-5237, (nedan kallat ”Bolaget”) försattes i konkurs den 17 augusti 2016.

Bolaget tillverkar och säljer rivare och kvarnar för sönderdelning av trä, papper och blandavfall.

Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler med adress Timmervägen 8 i Sundsvall (Birsta industriområde). Hyresvärd är MP3 fastigheter AB. Kontaktperson Mats Andersson, tel 070-580 10 25.

Bolagets kunder utgörs av välrenommerade svenska och utländska företag inom återvinningsindustrin.

Bolagets verksamhet sysselsatte vid tidpunkten för konkursen 17 anställda.

Verksamheten drivs för närvarande vidare av konkursboet.

Bolagets samtliga tillgångar utbjuds härmed till försäljning. Tillgångarna kan komma att säljas var för sig till olika köpare eller tillsammans till en och samma köpare. I första hand eftersträvas en försäljning av hela verksamheten för fortsatt drift. Bud på enskilda maskiner eller inventarier kommer endast undantagsvis att beaktas.

Kompletterande information om Bolaget och dess verksamhet återfinns i bilagd dokumentation.

Konkursboets ansvar regleras i den slutliga avtalsdokumentationen. Konkursboet tar således inte något ansvar för riktigheten i de faktauppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag med bilagor.

Tillgångar:
Bolagets tillgångar består huvudsakligen av maskiner, inventarier och lager. Därtill kommer vissa immateriella värden i form av etablerade kundkontakter, dokumenterad know-how mm.

Bolagets maskiner och inventarier framgår av bilagt anläggningsregister samt bilagda foton.

Bolagets varulager framgår i stora drag av bilagd varulagerspecifikation. Specifikationen återspeglar lagret per bokslutsdagen 2015-12-31. Lagret har inte inventerats i samband med konkursutbrottet.

Skulder mm:
Utöver eventuella kontraktuella skyldigheter som en köpare av verksamheten väljer att överta inom ramen för en affärsförhandling, ingår det inte några skulder vid en överlåtelse inom ramen för en konkurs.

Bolagets personal följer inte med ”per automatik” vid ett förvärv av Bolagets verksamhet. Däremot har en köpare av verksamheten att iaktta de regler om företrädesrätt till återanställning som återfinns i lagen om anställningsskydd.

Visning:
Visning sker efter överenskommelse i varje enskilt fall.

Anbudsprocessen:
Försäljningsprocessen kommer att drivas med stor skyndsamhet. Anbud eller intresseanmälningar emotses snarast möjligt, dock senast den 23 september 2016 per mail till annica.ullsten@abersten.com. Konkreta anbud kan komma att prioriteras framför intresseanmälningar eller bud innehållande villkor och /eller reservationer. Vidare kan tidigt inkomna anbud komma att prioriteras framför sent inkomna intresseanmälningar eller bud.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt samt rätten att när som helst under anbudsprocessen slutföra förhandlingar med en intressent, utan föregående meddelande till övriga intressenter.

För ytterligare information eller visning vänligen kontakta konkursförvaltaren advokat Annica Ullsten, annica.ullsten@abersten.com eller konkurshandläggaren Maria Lindfors, maria.lindfors@abersten.com

Konkursförvaltare:
Advokat Annica Ullsten
Abersten Advokatfirma
Box 80
851 02  Sundsvall
Tel: 060-150750
E-post: annica.ullsten@abersten.com

Alla Konkurser reserverar sig för eventuella ändringar, 
brister eller andra felaktigheter i annonser och bifogade underlag.
Kontakta alltid konkursförvaltaren eller annan företrädare för den egendom 
som bjuds ut till försäljning innan ev. anbud lämnas.

Bolaget skall utföra tillverkning och försäljning inom mekaniska branschen, samt driva handel med därtill hörande utrustningar.Våra tjänster

Om Alla Konkurser

Hjälp

Kundtjänst